Students

Current:

Qunying Huang (Fall, 2007-)
Min Sun (Fall, 2008-)
Jizhe Xia (Fall, 2010-)
Peter Lostritto (Fall, 2011-)
Manzhu Yu (Fall, 2012-)
Zhenlong Li (Fall, 2012-)
Nanyin Zhou (Fall, 2012-)

Supported:

Danqing Xiao (2006.9-2007.5)
Jing Xing (2005 fall)
Yue Zhu (2005 spring)

Graduated:

Jing Li (Fall, 2007-2012) Professor, University of Denver
Yingqi Tang (2005 MSc.), ESRI Inc.
Ying Cao (Fall 2007 Ph.D.) Tera Tech Inc.
Wenwen Li (Fall, 2007-Summer, 2010) UCSB
For All Inquiries: Research Building 1,4400 University Drive, Fairfax, Virginia 22030 Phone: 703-993-9341
Copyright © 2006-2013 George Mason University